VINTAGE PETIT POINT TURQUOISE BOLO TIE - Kemo Sabe