TURQUOISE BRACELET WITH WHITE DIAMONDS - Kemo Sabe