GREEM MAMMOTH TOOTH MEDIUM FOLDER KNIFE - Kemo Sabe